TX003 - Kiện Giỏ Xách Da Nam - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654