PK003 - Kiện Dây Nịch - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654