HOT004 - Kiện Bomer - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654