DV024 - Kiện Đầm Tổng Hợp Hè Hongkong - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654