DV014 - Kiện Đầm Xô Hongkong - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654