DV013 - Kiện Đầm Xô Hàn Quốc - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654