DV001 - Kiện Đầm Thu Đông Hongkong Đủ Mã - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654