0966 275 654 CÁCH THỨC LẤY HÀNG VÀ QUY ĐỊNH KHI LẤY HÀNG SỈ TẠI KHO